Gantey

Avocats

Christophe Buchwalder

Christophe Buchwalder

Avocat, LL.M.

buchwalder@gantey.com

Natasa Markovic

Natasa Markovic

Avocate
Nathalie Chaix

Nathalie Chaix

Avocate, LL.M., TEP
Edouard Benoit

Edouard Benoit

Docteur en droit, Avocat
Yury Kudryavtsev

Yury Kudryavtsev

Expert fiscal diplômé
Christophe Buchwalder

Christophe Buchwalder

Avocat, LL.M.
Natasa Markovic

Natasa Markovic

Avocate
Nathalie Chaix

Nathalie Chaix

Avocate, LL.M., TEP
Edouard Benoit

Edouard Benoit

Docteur en droit, Avocat
Yury Kudryavtsev

Yury Kudryavtsev

Expert fiscal diplômé
Christophe Buchwalder

Christophe Buchwalder

Avocat, LL.M.
Natasa Markovic

Natasa Markovic

Avocate
Nathalie Chaix

Nathalie Chaix

Avocate, LL.M., TEP
Edouard Benoit

Edouard Benoit

Docteur en droit, Avocat
Yury Kudryavtsev

Yury Kudryavtsev

Expert fiscal diplômé